Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 r.

1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP

  1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)ZIP

  2. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP

  3. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzZIP

3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiemZIP

 1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umowąZIP
4.

Wniosek o płatność dla podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDFZIP
 3. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" - formularz PDFZIP
 4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 5. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz onlineZIP
 6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 • Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
 • Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność)ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP
 
stopka