Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 15 lipca 2022 r.

1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 15 lipca 2022 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.ZIP
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.plZIP
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z prefinansowaniemZIP
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z prefinansowaniemZIP
 6. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)ZIP

 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW w Lublinie korespondencji drogą elektronicznąZIP

3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiemZIP

 1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umowąZIP
4.

Wniosek o płatność dla podstawowego, podwyższonego i najwyższwgo poziomu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wersja poglądowa (nie należy wypełniać)ZIP
 3. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 4. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz onlineZIP
 5. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 • Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
5.
 • Pełnomocnictwo do Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 • Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą - prefinansowanieZIP

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LublinieZIP
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy - prefinansowanieZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 15.07.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP
 
stopka