Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 14 czerwca 2024 r.

 

UWAGA!

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Formy złożenia wniosku:
 • ELEKTRONICZNA - Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany elektronicznie przez Beneficjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie.
 • PAPIEROWA - Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć do WFOŚiGW w Lublinie.
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 14 czerwca 2024 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.ZIP
2.

Ogłoszenie o zmianie Programu.ZIP

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 3. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111., z późn.zm.)ZIP
 4. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowaniaZIP
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW w Lublinie korespondencji drogą elektronicznąZIP
 6. Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie. ZIP
 7. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie. ZIP
 8. Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki. ZIP
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 3. Dokument podsumowujący audyt energetycznyZIP
 4. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP 
 5. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 • Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłatyZIP
 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia do protokołu odbioru pracZIP
5.
 • Pełnomocnictwo do Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 • Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą - prefinansowanieDOC

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LublinieDOC
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla PełnomocnikaDOC
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 16.07.2022 r. do 02.01.2023 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 15.07.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP
 
stopka