Najczęstsze pytania

 

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”?

Beneficjentami Programu są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 

2. Jaki jest okres realizacji przedsięwzięcia objętego projektem?

W ramach Programu kwalifikowane są koszty poniesione od dnia 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. z zastrzeżeniem, że zadania nie mogą być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW w Lublinie. Liczy się termin złożenia wniosku o dotację w wersji papierowej. W ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia, które zostaną zakończone nie później niż do 30.06.2024 r.
 

3. Jaki jest czas na złożenie dokumentów do wpłaty?

Beneficjent jest zobowiązany złożyć kompletne dokumenty do wypłaty nie później niż do 31.07.2024 r.
 

4. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:
  1. 1) do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające  wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  2. 2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  3. 3) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. 4) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  5. 5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).
Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.
 

5. Posiadam dom w trakcie budowy. Czy kwalifikuję się do wsparcia?

Dofinansowanie w Programie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.
 

6. Czy w ramach Programu mogę zainstalować oczko wodne oraz zbiornik podziemny/naziemny?

Tak. W ramach Programu nie ma ograniczeń w zakresie wyboru rodzaju retencji wody. Można łączyć i dowolnie konfigurować zbiorniki oraz ich rodzaj pod warunkiem, że zbiorniki łącznie spełniają warunki programu – objętość od 2 m³ oraz są szczelne i zbierają faktycznie wodę opadową, roztopową zebraną z powierzchni nieruchomości (dachów, placów brukowanych, asfaltu). „Oczko wodne” stanowi zbiornik naziemny otwarty, natomiast zbiorniki zamknięte, mogą być zarówno naziemne jak i podziemne.
 

7. Czy kwalifikowalne są koszty montażu zbiornika wykonane przez firmę zewnętrzną?

Tak. Wówczas do wniosku o płatność należy przedłożyć fakturę imienną lub rachunek oraz protokół wykonania robót wykonawcy.
 

8. Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.
 

9. Czy można sfinansować zadanie już zrealizowane?

Program nie obejmuje zadań już zrealizowanych. Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW w Lublinie. Ponadto koszty poniesione przed 01.01.2023 r. nie będą kwalifikowane w Programie – Moja Woda Nabór 2023 r.
 

10. Jestem mieszkańcem powiatu łukowskiego - czy mogę ubiegać się o dotację?

Tak. Program Priorytetowy „Moja Woda” obejmuje nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny położone w obrębie województwa lubelskiego.
 

11. 2 m³ ile to litrów?

2 m³ = 2 000,00 litrów.
 

12. Czy mogę zakupić 4 zbiorniki 500 l tak aby sumarycznie dawało 2 m³ - określone w programie.

Tak. Minimalna sumaryczna pojemność szczelnych zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany wynosi 2 m³. Istnieje możliwość zakupienia kilku sztuk o pojemności mniejszej niż 2 m³ tak aby sumarycznie było 2 m³. Np. 4 sztuki zbiorników po 500 l = 2000 l (2m³).
 

13. Czy jest minimalna kwota dotacji w Programie „Moja Woda”?

Tak. Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 000,00 zł a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1 600,00 zł.
 

14. Mam podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej - czy mogę skorzystać z dofinansowania w Programie „Moja Woda”?

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód opadowych (w tym roztopowych), tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny). Z Programu „Moja Woda” nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. Jednocześnie w przypadku posiadania podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej, Beneficjent oświadcza w Formularzu Wniosku, że po zrealizowaniu inwestycji nie będzie odprowadzać wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.
 

15. Jestem rolnikiem - czy mogę skorzystać z Programu?

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
 

16. Mam nieczynny podziemny szczelny zbiornik po szambie. Chciałbym go wykorzystać w Programie. Czy mogę ubiegać się jedynie o dotację na pompę oraz system nawadniania?

Tak. Dofinansowanie przeznacza się na przedsięwzięcie polegające na zebraniu i zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie wydostaną się poza teren tej nieruchomości. W skład przedsięwzięcia, które podlega dofinansowaniu może wchodzić zakup, montaż i uruchomienie różnych instalacji, które pozwolą na zebranie, zmagazynowanie oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Dopiero wszystkie elementy: rury odprowadzające, zbiornik, elementy do ponownego wykorzystania stanowią – jedną instalację z punktu widzenia efektu rzeczowego, niezależnie z jak wielu i jakich elementów zbudowaną.
 

17. Czy studnie chłonne (nieszczelne) są finansowane w Programie?

Sama instalacja polegająca na całkowitym rozsączaniu wody nie wypełnia warunków Programu, ponieważ nie  ma możliwości jej ponownego wykorzystania w trakcie np. niedoboru wody - długotrwałej suszy. Zastosowanie rozwiązań typu: studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte jest możliwe wyłącznie po zastosowaniu retencji wody w zbiorniku, jako element awaryjny np. w trakcie sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych. Każdorazowo koszty powinny dotyczyć zakupu oraz zainstalowania komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.
 

18. Chciałbym zakupić wyłącznie rury i skrzynki rozsączające wodę zbieraną z dachu. Nie posiadam i nie planuję wykonania instalacji służącej do gromadzenia wody opadowej. Czy taka instalacja jest  kwalifikowana w programie?

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Sama instalacja polegająca na całkowitym rozsączaniu wody nie wypełnia warunków Programu, ponieważ nie ma możliwości jej ponownego wykorzystania w trakcie np. niedoboru wody - długotrwałej suszy. Zastosowanie skrzynek rozsączających jest możliwe wyłącznie po zebraniu wody w zbiorniku, jako element awaryjny np. w trakcie sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych. Zastosowanie rozwiązań typu: rury i skrzynki rozsączające, jest możliwe wyłącznie po zastosowaniu retencji wody w zbiorniku, jako element awaryjny np. w trakcie sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych.