Najczęstsze pytania

 

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”?

Beneficjentami Programu są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 

2. Jaki jest okres realizacji przedsięwzięcia objętego projektem?

W ramach Programu kwalifikowane są koszty poniesione od dnia 01.06.2020 r., z zastrzeżeniem, że zadania nie mogą być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW w Lublinie. Liczy się termin złożenia wniosku o dotację w wersji papierowej. Maksymalny termin na realizację przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia złożenia wersji papierowej wniosku o dotację.
 

3. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zbieranie i zagospodarowanie wód opadowych/roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
- zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
- retencjonowanie wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
- retencjonowanie wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
- retencjonowanie wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
- wykorzystanie retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).
- adaptacja elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
Podstawowym elementem instalacji jest zbiornik lub zbiorniki o łącznej pojemności min. 2 m³, który umożliwia zatrzymanie wody. W przypadku posiadania zbiornika/ów min. 2 m³, kwalifikowalne są inne elementy np. do doprowadzenia wody do zbiornika (przewody odprowadzające) czy ponownego wykorzystania zatrzymanej wody (elementy do nawadniania lub innego wykorzystania).
 

4. Posiadam dom w trakcie budowy. Czy kwalifikuję się do wsparcia?

Dofinansowanie w Programie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.
 

5. Czy w ramach Programu mogę zainstalować oczko wodne oraz zbiornik podziemny/naziemny?

Tak. W ramach Programu nie ma ograniczeń w zakresie wyboru rodzaju retencji wody. Można łączyć i dowolnie konfigurować zbiorniki oraz ich rodzaj pod warunkiem, że zbiorniki łącznie spełniają warunki programu – objętość od 2 m³ oraz zbierają faktycznie wodę opadową, roztopową zebraną z powierzchni nieruchomości (dachów, placów brukowanych, asfaltu). „Oczko wodne” stanowi zbiornik naziemny otwarty, natomiast zbiorniki zamknięte, mogą być zarówno naziemne jak i podziemne.
 

6. Czy kwalifikowalne są koszty montażu zbiornika wykonane przez firmę zewnętrzną?

Tak. Wówczas do wniosku o płatność należy przedłożyć fakturę imienną lub rachunek oraz protokół wykonania robót wykonawcy.
 

7. Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. 
 

8. Czy można sfinansować zadanie już zrealizowane?

Program nie obejmuje zadań już zrealizowanych. Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW w Lublinie.

 

9. Jestem mieszkańcem powiatu hrubieszowskiego czy mogę ubiegać się o dotację ?

Tak. Program Priorytetowy „Moja Woda” obejmuje nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny położone w obrębie województwa lubelskiego.
 

10. 2 m³ ile to litrów ?

2 m³ = 2 000,00 litrów.
 

11. Czy mogę zakupić 4 zbiorniki 500 l tak aby sumarycznie dawało 2 m³ - określone w programie.

Tak. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany wynosi 2 m³. Istnieje możliwość zakupienia kilku sztuk o pojemności mniejszej niż 2 m³ tak aby sumarycznie było 2 m³. Np. 4 sztuki zbiorników po 500 l = 2000 l (2m³).
 

12. Czy jest minimalna kwota dotacji w Programie „Moja Woda” ?

Tak. Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 000,00 tys. zł a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1 600,00 zł.
 

13. Mam podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej czy mogę skorzystać z dofinansowania w Programie „Moja Woda” ?

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód opadowych (w tym roztopowych), tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny). Z Programu „Moja Woda” nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. Jednocześnie w przypadku posiadania podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej, Beneficjent oświadcza w Formularzu Wniosku, że po zrealizowaniu inwestycji nie będzie odprowadzać wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.
 

14. Jestem rolnikiem czy mogę skorzystać z Programu ?

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
 

15. Mam nieczynny podziemny szczelny zbiornik po szambie. Chciałbym go wykorzystać w Programie. Czy mogę ubiegać się jedynie o dotację na pompę oraz system nawadniania?

Tak. Dofinansowanie przeznacza się na przedsięwzięcie polegające na zebraniu i zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie wydostaną się poza teren tej nieruchomości. W skład przedsięwzięcia, które podlega dofinansowaniu może wchodzić zakup, montaż i uruchomienie różnych instalacji, które pozwolą na zebranie, zmagazynowanie oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Dopiero wszystkie elementy: rury odprowadzające, zbiornik, elementy do ponownego wykorzystania stanowią – jedną instalację z punktu widzenia efektu rzeczowego, niezależnie z jak wielu i jakich elementów zbudowaną. Jeśli Wnioskodawca nie będzie starał się o dotację na zbiornik, wówczas w części C.2 Formularza Wniosku oświadcza, że na terenie nieruchomości objętej wnioskiem znajduje/znajdują się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia wód opadowych/roztopowych o pojemności łącznej co najmniej 2 m³ . Oznacza to, że łączna pojemność zbiorników posiadanych musi spełniać wymogi Programu tzn. mieć pojemność min. 2 m³.
 

16. Czy studnie chłonne (nieszczelne) są finansowane w Programie ?

Sama instalacja polegająca na całkowitym rozsączaniu wody nie wypełnia warunków Programu, ponieważ nie  ma możliwości jej ponownego wykorzystania w trakcie np. niedoboru wody - długotrwałej suszy. Zastosowanie studni chłonnej jest możliwe wyłącznie po zastosowaniu retencji wody w zbiorniku, jako element awaryjny np. w trakcie sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych. Jeśli Wnioskodawca będzie w swojej instalacji chciał zastosować jedynie studnię chłonną, wówczas w części C.2 Formularza Wniosku oświadcza, że na terenie nieruchomości objętej wnioskiem znajduje/znajdują się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia wód opadowych/roztopowych o pojemności łącznej co najmniej 2 m³. Oznacza to, że łączna pojemność zbiorników posiadanych musi spełniać wymogi Programu tzn. mieć pojemność min. 2 m³. 
 

17. Chciałbym zakupić wyłącznie rury i skrzynki rozsączające wodę zbieraną z dachu. Nie posiadam i nie planuję wykonania instalacji służącej do gromadzenia wody opadowej. Czy taka instalacja jest  kwalifikowana w programie?

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Sama instalacja polegająca na całkowitym rozsączaniu wody nie wypełnia warunków Programu, ponieważ nie ma możliwości jej ponownego wykorzystania w trakcie np. niedoboru wody - długotrwałej suszy. Zastosowanie skrzynek rozsączających jest możliwe wyłącznie po zebraniu wody w zbiorniku, jako element awaryjny np. w trakcie sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych. Jeśli Wnioskodawca będzie w swojej instalacji chciał zastosować jedynie system skrzynek rozsączających, wówczas w części C.2 Formularza Wniosku oświadcza, że na terenie nieruchomości objętej wnioskiem znajduje/znajdują się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia wód opadowych/roztopowych o pojemności łącznej co najmniej 2 m³. Oznacza to, że łączna pojemność zbiorników posiadanych musi spełniać wymogi Programu tzn. mieć pojemność min. 2 m³.