Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od 15 maja 2020 r.

1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.ZIP

  1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)ZIP

  2. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP

  3. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzZIP

3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiemZIP

 1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umowąZIP
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP

5. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami.ZIP
 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 do 28.07.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP
 
stopka