Najczęstsze pytania

 

1. Czy, jeżeli wnioskodawca posiada budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarskie na działce siedliskowej, która stanowi jego własność i to właśnie na niej deklaruje realizację przedsięwzięcia wymaganym jest dostarczenie umów dzierżawy dla działek ewidencyjnych stanowiących pola położone poza siedliskiem? Czy wystarczy tylko podanie numeru Księgi Wieczystej dla nieruchomości na której dokona montażu instalacji?

Wystarczy nr KW dla nieruchomości, na której wykonana jest instalacja.
 

2. Zgodnie z pkt 7.2 ppkt 3 Programu:
„Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu”.
Czy przez koszt źródła energii rozumiemy koszt całkowity czy kwalifikowany?

W zakresie kosztów źródła przy określaniu kosztów kwalifikowanych magazynu energii należy brać pod uwagę koszty kwalifikowane (źródła).
 

3. Czy rolnik, który w swoim gospodarstwie rolnym posiada 3 liczniki energii (każdy jest innym Punktem Poboru Energii - PPE) chciałby „na każdym liczniku” założyć instalacje fotowoltaiczną. Czy powinien złożyć 3 wnioski?

Na każdy punkt PPE/każdą instalację należy złożyć oddzielny wniosek.
W przypadku, posiadania kilku Punktów Poboru Energii i realizacji kilku instalacji jednego typu, na każdą z nich należy złożyć osobny wniosek o dofinansowanie.
 

4. Jakie informacje należy zamieścić w pkt C.3.5 Uzasadnienie wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań) wniosku o dotację?

Uzasadniając wybór przyjętego rozwiązania należy dokonać analizy porównawczej dostępnych na rynku technologii czy różnych rozwiązań technicznych np.
 • • w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji wiatrowej:
  • ‐ uzasadnienie na podstawie porównania różnych technologii dających podobne efekty np. instalacji fotowoltaicznej z instalacją wiatrową – wskazać zasadność wyboru w zakresie miejsca instalacji, usytuowanie, ukształtowanie terenu (teren otwarty/ zacieniony pagórkowaty/ płaski), technicznych możliwości przyłączenia (odległość od zabudowań, odległość od miejsca przyłączenia do sieci).
   Wskazanie wyboru odpowiedniego rozwiązania względem długości czasu zwrotu z inwestycji (porównanie kosztów inwestycji) oraz możliwego do osiągnięcia efektu ekologicznego.
  • ‐ uzasadnienie w odniesieniu do jednego rodzaju technologii np. instalacji fotowoltaicznej porównując rodzaj, ilość i wielkość paneli oraz rodzaj czy moc inwertera biorąc pod uwagę oferty z różnych firm. Uzasadnić wybór miejsca montażu instalacji (naziemna/na dachu), usytuowanie, techniczne możliwości przyłączenia (odległość od zabudowań, odległość od miejsca przyłączenia do sieci).
   Wskazanie wyboru odpowiedniego rozwiązania względem długości czasu zwrotu z inwestycji (porównanie kosztów inwestycji) oraz możliwego do osiągnięcia efektu ekologicznego.
 • • przypadku montażu pompy ciepła (alternatywnie instalacji hybrydowej):
  • ‐ uzasadnienie na podstawie audytu energetycznego wykonanego w oparciu o Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego dla projektów dotyczących pomp ciepła realizowanych w ramach Programu priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” z wskazaniem sposobu doboru pompy ciepła i określenie sposobu wykorzystania wytworzonej energii, zgodności z przepisami prawa budowlanego w szczególności uzyskania pozwolenie na budowę oraz zgodności z WT 2021, długości czasu zwrotu z inwestycji oraz wskaźnika efektu ekologicznego przed i po modernizacji.
 • • w przypadku montażu magazynów energii:
  • ‐ uzasadnienie uwzględniające opłacalność inwestycji (uruchomienie, eksploatacja), trwałość akumulatorów, długość okresu zwrotu z inwestycji, lokalizacja (odległość od sieci).
 

5. Czy skorzystanie z ulgi rolnej wyklucza otrzymanie dotacji w programie?

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.